• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Miloš Ostojić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Ana Josipović

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Obrenović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Branka Radovanović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  spec. dečije prev. stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Jovana Polić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Slaviša Polić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Zorica Vukosavljević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Vera Nikolić

  doktor medicine

Koja su moja prava?

dogovorZakon o zdravstvenoj zaštiti definiše prava pacijenata, a ona ga stavljaju u središte pružanja zdravstvenih usluga. U zdravstvenom sistemu pacijent ima pravo na:

 • dostupnost zdravstvene zaštite,
 • obaveštenost,
 • slobodan izbor,
 • privatnost i poverljivost informacija,
 • samoodlučivanje i pristanak,
 • uvid u medicinsku dokumentaciju,
 • tajnost podataka,
 • pristanak na medicinski ogled,
 • prigovor,
 • naknadu štete,
 • obaveštavanje javnosti.

dogovorKome da se obratim?

Zaštitnik prava pacijenata je Verica Avdalović, diplomirani pravnik.

Pacijenti koji smatraju da je povređeno ili ugroženo njihovo zakonom garantovano pravo, mogu se obratiti pismenim putem Zaštitniku prava pacijenata na adresu:

Dom zdravlja Ljubivija (sa stacionarom)
Vojvode Mišića 58
15320 Ljubovija
tel: 015 561 898
e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zaštitnik je nadležan za davanje pravnih saveta, rešavanje eventualnih nesporazuma i ocenu osnovanosti podnetog prigovora u roku od 5 dana.

Nezadovoljan pacijent može se obratiti pismenim putem i Ministarstvu zdravlja, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Preuzmite obrazac za podnošenje prigovora - download (44KB-PDF)Na šta da obratim pažnju?dogovor

 • anonimni prigovori se ne evidentiraju,
 • prigovor podnosi pacijent ili član njegove uže porodice,
 • odgovor se dostavlja podnosiocu prigovora u roku od 5 dana,
 • prigovor i odgovor kucaju se u dva primerka,
 • predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje, mora biti preciziran u pogledu vrste, vremena, mesta i lica na koje se prigovor odnosi,
 • zaštitnik pacijentovih prava odgovor daje kao: pravni savet, mišljenje ili obaveštenje o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava,
 • ako je zaštitnik svojim posredovanjem ispravio konstatovanu grešku ili propust, time sprečio štetne posledice ili ugrožavanje prava pacijenta – to se konstatuje u odgovoru na prigovor,
 • pacijent nezadovoljan odgovorom na prigovor, može se obratiti Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.