• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Radmila Jakovljević

  spec.medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Dragan Petrović

  spec. medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Snežana Jagodić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Brkić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Tamara Knežević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Branka Ilić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Slobodan Pešić

  doktor medicine

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ( POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA) - " IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KROVA NA ZGRADI DOMA ZDRAVLJA LJUBOVIJA SA STACIONAROM"


Na osnovu člana 39, člana 55. i člana 57. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” br. 124/12), i Odluke o pokretanju postupka broj 537 od 17.09.2013. godine

Dom zdravlja Ljubovija (sa stacionarom)

upućuje

 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 1. Naziv naručioca: DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA (SA STACIONAROM)
 2. Adresa  naručioca: ul.Vojvode Mišića 58, 15320 Ljubovija
 3. Internet stranica naručioca: www.dzljubovija.com
 4. Vrsta naručioca: korisnik budžetskih sredstava - zdravstvena ustanova
 5. Vrsta postupka JN: Javna nabavka male vrednosti
 6. Opis  predmeta JN: „Izvođenje radova na rekonstrukciji krova na zgradi  Doma zdravlja Ljubovija (sa sacionarom).45260000 - radovi na krovu i drugi posebni građevinski zanatski radovi u ul. Vojvode Mišića 58  Ljubovija
 7. Kriterijum za ocenjivanje ponuda: Najniža  ponuđena cena
 8. Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na portalu JN i internet stranici naručioca www.dzljubovija.com
 9. Adresa i internet adresa za dobijanje podataka o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl: Dom zdravlja, Ljubovija, ul Vojvode Mišića br. 58 15320 Ljubovija,  internet stranica: www.dzljubovija.com
 10. Način podnošenja ponude i rok: Ponuđač može podneti ponudu neposredno ili putem pošte na adresu: Dom zdravlja Ljubovija, ul. Vojvode Mišića 58 15320 Ljubovija do 30. 09. 2013. do 11 časova.
 11. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda će se obaviti 30. 09.2013. u 11,30 časova u prostorijama Doma zdravlja Ljubovija, na adresi: ul.Vojvode Mišića br. 58 Ljubovija
 12. Uslovi pod kojim predstavnici ponuđača mogu prisustvovati otvaranju ponuda: Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Aktivno u postupku otvaranja ponuda mogu učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenje za zastupanje prilikom otvaranja ponuda za predmetnu nabavku. Ovlašćenje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača. Ukoliko dan za dostavljanje i javno otvaranje ponuda padne na neradan dan, kao poslednji dan roka  za dostavljanje ponuda smatra se prvi naredni radni dan do 11 časova, kada će se izvršiti i javno otvaranje ponuda u 11,30 časova.
 13. Rok za donošenje odluke: Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 5 dana od dana otvaranja ponuda.
 14. Lice za kontakt:  Verica Avdalović, dipl. pravnik tel. 015/561-898, faks 015/561-599

Svu neophodnu dokumentaciju možete preuzeti ovde: