• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Radmila Jakovljević

  spec.medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Dragan Petrović

  spec. medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Snežana Jagodić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Brkić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Tamara Knežević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Branka Ilić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Slobodan Pešić

  doktor medicine


INFORMATIZACIJA DOMA ZDRAVLJA

U protekle dve godine Dom zdravlja Ljubovija (sa stacionarom) je načinio veliki iskorak na polju unapređenja usluga. Zahvaljujući projektu ministarstva zdravlja Republike Srbije i Svetske banke "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou" - DILS Domu zdravlja Ljubovija (sa stacionarom) isporučena je računarska oprema najnovije generacije (23 radne stanice Dell Optiplex 380, dva servera Dell PowerEdge T710 (database i aplikativni), dvanaest štampača Epson Aculaser M1200, barkod skeneri i čitači elektronskih kartica), kao i novčana sredstva koja su opredeljena za nabavku i implementaciju sertifikovanog zdravstveno-informacionog sistema i unapređenje istog.

                         

Pored opreme koju je doniralo ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Svetske banka, Dom Zdravlja Ljubovija (sa stacionarom) poseduje kvalitetne računare i štampače (HP 1010, HP 1020, HP 1018, HP P1102 i HP P1102W), kao i server sa Intel Xeon procesorom poslednje generacije, koji su nabavljeni sopstvenim sredstvima kao i sredstvima predviđenim iz budžeta opštine Ljubovija kao osnivača ove ustanove.


ZDRAVSTVENI INFORMACIONI SISTEM HELIANT HEALTH

Od 01. jula 2012. godine u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu u Domu zdravlja Ljubovija (sa stacionarom) funkcioniše sertifikovani zdravstveni informacioni sistem Heliant Health, čime se pružanje usluga podiže na viši nivo. Svi zaposleni uspešno su prošli obuku za korišćenje ovog softvera koji, pored nacionalnog, poseduje i evropski Eurorec sertifikat što garantuje ispunjavanje svih zahteva neophodnih za savremeno poslovanje zdravstvene ustanove.


Heliant Health informacioni sistem u potpunosti podržava sve interakcije između pacijenata i zdravstvene ustanove, unutar same zdravstvene ustanove, i između zdravstvene ustanove i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, što praktično znači: vođenje elektronskih zdravstvenih kartona, propisivanje lekova na recept, propisivanje lekova na nalog, elektronsko vođenje protokola, generisanje statističkih izveštaja, izdavanje elektronskih naloga za laboratorijske analize i evidentiranje rezultata istih u elektronskom kartonu, itd...


ŠTA JE ELEKTRONSKI ZDRAVSTVENI KARTON?

Uvođenje sertifikovanog softvera omogućiće primenu elektronskih zdravstvenih kartona u svim domovima zdravlja. Elektronski zdravstveni karton (EZK eng. Electronic health record) predstavlja zdravstveni karton pojedinca prikazan u digitalnoj formi. EZK u sebi sadrži veliki broj podataka o pacijentu, između ostalog njegove demografske podatke, listu pregleda, rezultate alergo testova, istoriju uzimanja lekova ili vakcina. Naravno, tu se nalaze i računi za svaku uslugu ili lek koji je pacijent koristio. Uvođenjem elektronskog kartona već po prijavljivanju pacijenta na prijemnom šalteru, njegovi podaci se prosleđuju na računar lekara, koji u svakom trenutku ima pred sobom dnevni spisak i raspored pregleda.

Osnovni podaci koji se unose u EZK sistem su: demografski podaci (godine, pol, adresa, bračno stanje, i sl.); podaci o alergijama, imunizacije, istorija bolesti, odnosno svi dokumenti koji čine istoriju jedne bolesti, kao što su: status, nalazi i mišljenja, spisak lekara,  rezultati laboratorijskih nalaza, radiološki nalazi i snimci, podaci o medikamentnim terapijama, podaci o naručenim postupcima i izvršeni postupci i utrošeni lekovi i materijali.

Korišćenjem elektronske dokumentacije umesto tradicionalne papirne, postiže se velika ušteda vremena i novca. Informatizacijom primarne zdravstvene zaštite klasični zdravstveni karton biće zamenjen elektronskim zdravstvenim kartonom (EZK), a u bolnicama će EZK zameniti istorije bolesti sa svim izveštajima, a sve to sa svim potrebnim merama u vezi sa sigurnošću i bezbednošću podataka, kao i zaštite privatnosti pacijenata.

Za tri do četiri godine zdravstveni kartoni, kakvi se danas koriste u našim zdravstvenim ustanovama, trebali bi da padnu u zaborav. Njih će zameniti kompjuteri i informacioni sistem koji će omogućiti apotekarima da lek izdaju bez pisanog recepta i bez unošenja podataka pacijenta u kompjuter. Samo jednim klikom oni će moći da vide i koji lek je lekar propisao i podake o pacijentu, koje sada u apotekama unose ručno. Da bi program zaživeo prvo mora da se u domovima zdravlja naprave elektronski kartoni i taj posao treba da se završi do 2012. godine. Tada sledi integracija sa ostalim informacionim sistemima veza sa apotekama, opštim bolnicama, kliničkim centrima i institutima koja treba da se kompletira do 2015. godine.

Značajnu korist od informatizacije imaće pacijenti, jer će se svi podaci o njegovom zdravstvenom stanju nalaziti na jednom mestu. Zdravstvenim radnicima (lekarima i sestrama) biće omogućeno da lako pristupe podacima koji su od značaja za proces lečenja, a istovremeno se sigurnosti i bezbednosti podataka, kao i zaštiti privatnosti pacijenata posvećuje velika pažnja.

Krajnji cilj informatizacije je stvaranje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Republike Srbije, koji će obezbediti dostupnost zdravstvenih podataka svim učesnicima u zdravstvenom sistemu u skladu sa njihovim ulogama i odgovornostima. Integrisani informacioni sistem zdravstva se razvija u skladu sa zahtevima standarda ISO 27001.